Algemene Voorwaarden VergoedingsChecker.nl (Zorgaanbieders)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vergoedingschecker.nl (een product van Dutch Digital House). Een ieder die gebruik maakt van de diensten van VergoedingsChecker.nl wordt geacht voorafgaand aan een verbintenis met VergoedingsChecker.nl op de hoogte te zijn van de bepalingen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1     Definities

  • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Koper(s) en VergoedingsChecker.nl;
  • Koper: de partij die gebruik maakt van de diensten van VergoedingsChecker.nl;
  • nl: (een product van Dutch Digital House), die de diensten aanbiedt middels haar website en app.

2     Algemeen

2.1 VergoedingsChecker.nl mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de Koper. VergoedingsChecker.nl zal de nieuwe versie op haar website publiceren. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op de lopende en de toekomstige overeenkomsten tussen VergoedingsChecker.nl en Koper. 

2.2 Koper zal het functioneren van de website en/of de app van VergoedingsChecker.nl op geen enkele wijze in gevaar brengen. Koper zal geen data toevoegen aan of onttrekken van de website en/of de app van VergoedingsChecker.nl die vallen buiten normaal gebruik. Onder normaal gebruik wordt verstaan wat maatschappelijk en wettelijk onder deze woorden verstaan mag worden. In geval van twijfel is het aan VergoedingsChecker.nl om te beoordelen wat onder normaal gebruik wordt verstaan. Voorts staat Koper in voor voldoende beveiliging van zijn apparatuur en software tegen virussen en andere schadelijke factoren.

3   Aanbiedingen, prijzen, abonnementen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW. Deze prijzen worden jaarlijks op 30 maart opnieuw geïndexeerd en vervangen de oude prijs zonder dat de bestaande verbintenis tussen partijen schriftelijk aangepast dient te worden. VergoedingsChecker.nl zal jaarlijks uiterlijk op 21 maart aan de wederpartij mededelen met welk percentage de prijs voor de aangeboden diensten zal toenemen.

3.2 De betaling voor de diensten van VergoedingsChecker.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product en/of dienst wordt digitaal geleverd nadat VergoedingsChecker.nl het bedrag heeft ontvangen.

3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de Koper een definitieve koopovereenkomst aan met VergoedingsChecker.nl. De Koper wordt geacht voorafgaand aan een verbintenis met VergoedingsChecker.nl op de hoogte te zijn van de bepalingen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 Een definitieve overeenkomst geeft de Koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

3.5 De Koper heeft geen recht op het terugvorderen van het reeds betaalde bedrag of het retourneren hiervan op een andere wijze voor de aankopen via de website of de app van VergoedingsChecker.nl. Het annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling en diensten is om deze reden niet mogelijk.

3.6 Koper kan haar abonnementen elke maand (bij maand abonnment) of jaar (bij jaar abonnment) opzeggen door een email te sturen. De betaling van de volgende termijn wordt stopgezet en de gegevens op VergoedingsChecker.nl verwijderd. 

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De inhoud van de op de website en de app van VergoedingsChecker.nl getoonde materialen geniet auteursrechtelijke bescherming. VergoedingsChecker.nl of een aan haar gelieerde (rechts)persoon is de eigenaar van deze rechten. Het is de Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website en/of de app te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in deze Algemene Voorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VergoedingsChecker.nl.

4.2 Het is niet toegestaan om de materialen van VergoedingsChecker.nl te modificeren, dupliceren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren

5 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

5.1 VergoedingsChecker.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van haar diensten.

5.2 VergoedingsChecker.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of boetes ten gevolge van publicatie van teksten en afbeeldingen door u aangeleverd en waarvan u geen publicatierechten heeft verworven. VergoedingsChecker.nl behoudt zich het recht voor om teksten en/of afbeeldingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde terstond van haar website en app te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.  In geval VergoedingsChecker.nl een vergoeding dient te betalen aan de rechthebbende voor de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, behoudt VergoedingsChecker.nl zich het recht voor om haar schade te verhalen op de Koper. Er vindt in dat geval ook geen restitutie van het betaalde bedrag voor de diensten van VergoedingsChecker.nl plaats.

5.3 Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. De Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan VergoedingsChecker.nl. Daarnaast is de Koper ook verantwoordelijk voor het juist instellen van de computer en de programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat de berichten en digitale producten op de juiste wijze worden ontvangen.

5.4  VergoedingsChecker.nl zal zich inspannen om het beoogde doel te behalen. Zij garandeert echter geen resultaat dan wel een bepaalde omzet(groei) voor de Koper VergoedingsChecker.nl is niet aansprakelijk jegens de Koper indien de resultaten anders zijn dan wat de Koper voor ogen had.

5.5 De inhoud van de website en de app die VergoedingsChecker.nl gebruikt om haar diensten kenbaar te maken zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VergoedingsChecker.nl en haar partners kunnen echter geen enkele garantie geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie en het aanbod. VergoedingsChecker.nl noch haar partners zijn aansprakelijk voor de inhoud of de onjuistheden/onvolkomenheden van door Koper of derden geplaatste informatie. VergoedingsChecker.nl spant zich in om onrechtmatige/onjuiste informatie te (doen) verwijderen en ontoegankelijk maken waar mogelijk.

5.6 VergoedingsChecker.nl en haar partners zijn voor de instandhouding van de website en diensten afhankelijk van technische hulpmiddelen en diensten van derden. VergoedingsChecker.nl noch haar partners hebben controle op de bedrijfsvoering van deze derden en bieden daarom geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van haar website(s) en diensten. VergoedingsChecker.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele schade die uit technische problemen kan ontstaan.

5.7 Indien het gebruik van de website en/of diensten van VergoedingsChecker.nl in een bepaald land gedeeltelijk of geheel illegaal is, kan VergoedingsChecker.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de problemen en/of schade die hieruit voortvloeit. De Koper draagt volledige verantwoordelijkheid voor het handelen in overeenstemming met plaatselijke regelgeving.

5.8 VergoedingsChecker.nl en haar partners zijn niet aansprakelijk voor voornoemde redenen en andere geschillen, boetes, fraude, onrechtmatigheden/onregelmatigheden en de eventuele schade die Koper of derden lijden als gevolg van het gebruik van de website, de app en/of diensten van VergoedingsChecker.nl. Dit is anders indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VergoedingsChecker.nl.

5.9 De eventuele aansprakelijkheid van VergoedingsChecker.nl en haar partners is beperkt tot EUR 1.000,00,-. VergoedingsChecker.nl en haar partners zijn nimmer aansprakelijk voor de eventuele indirecte en/of toekomstige schade die Koper lijdt.

6 Bestelling wijzigen/Leveringsvoorwaarden

6.1 Leveringsvoorwaarden is van toepassing op alle bestelde producten bij Vergoedingschecker.nl

6.2 De keuze van een template is geldig voor de duur van een jaar. Indien de Koper zijn keuze tussentijds wil wijzigen, dan brengt VergoedingsChecker.nl de hierover gemaakte kosten om de informatie over de kliniek of praktijk in de nieuwe template over te zetten bij Koper in rekening. 

6.3 In overleg is verandering in het design van de template mogelijk. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

6.4 Indien de Koper teksten heeft aangeleverd die hij bij nader inzien wil wijzigen, dan kan hij contact met opnemen met VergoedingsChecker.nl en haar de gewijzigde teksten aanleveren. Vinden deze wijzigingen plaats binnen de maandelijkse aanpassingen die gelden voor het abonnement van de Koper, dan zijn hier mogelijk kosten aan verbonden.

6.5 De Koper draagt zorg voor het aanleveren van de te plaatsen afbeeldingen. Mochten deze afbeeldingen ongeschikt zijn voor plaatsing doordat deze niet het juiste formaat hebben, dan zal VergoedingsChecker.nl dit terstond aan de Koper mededelen. Het vak bestemd voor de afbeelding zal in de tussentijd leeg zijn en worden bijgewerkt zodra de Koper de correcte afbeelding heeft geleverd aan VergoedingsChecker.nl.  Zie voor de juiste formaten van afbeeldingen de leveringsvoorwaarden

7 Privacy

In het kader van haar dienstverlening en de producten die VergoedingsChecker.nl aanbiedt, verwerkt zij persoonsgegevens. VergoedingsChecker.nl verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het goed functioneren van de dienstverlening van VergoedingsChecker.nl. De Koper heeft te allen tijde het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien.

8 Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VergoedingsChecker.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

8.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan Rechtbank Rotterdam.

VergoedingsChecker.nl || 2020 || Algemene Voorwaarden Zorgaanbieders || Leveringsvoorwaarden