Algemene Voorwaarden VergoedingsChecker.nl (Consumenten)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van alle diensten van Vergoedingschecker.nl (een product van Dutch Digital House). Een ieder die gebruik maakt van de diensten van VergoedingsChecker.nl wordt geacht voorafgaand aan een verbintenis met VergoedingsChecker.nl op de hoogte te zijn van de bepalingen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1     Definities

  • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van website en diensten van VergoedingsChecker.nl;
  • Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van de diensten van VergoedingsChecker.nl;
  • Vergoedingschecker.nl: (een product van Dutch Digital House), die de diensten aanbiedt middels haar website en app.

2     Algemeen

2.1 VergoedingsChecker.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. VergoedingsChecker.nl zal de nieuwe versie op haar website publiceren. De gewijzigde Algemene Voorwaarden vervangt de oude Algemene Voorwaarden.

2.2 Gebruiker zal het functioneren van de website en/of de app van VergoedingsChecker.nl op geen enkele wijze in gevaar brengen. Gebruiker zal geen data toevoegen aan of onttrekken van de website en/of de app van VergoedingsChecker.nl die vallen buiten normaal gebruik. Onder normaal gebruik wordt verstaan wat maatschappelijk en wettelijk onder deze woorden verstaan mag worden. In geval van twijfel is het aan VergoedingsChecker.nl om te beoordelen wat onder normaal gebruik wordt verstaan. Voorts staat Gebruiker in voor voldoende beveiliging van zijn apparatuur en software tegen virussen en andere schadelijke factoren.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De inhoud van de op de website en de app van VergoedingsChecker.nl getoonde materialen geniet auteursrechtelijke bescherming. VergoedingsChecker.nl of een aan haar gelieerde (rechts)persoon is de eigenaar van deze rechten. Het is de Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website en/of de app te overnemen, vermenigvuldigen, dupliceren,  verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, anders dan voor het in deze Algemene Voorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VergoedingsChecker.nl. VergoedingsChecker.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/Gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. 

3.2 Het is niet toegestaan om de materialen van VergoedingsChecker.nl te modificeren, dupliceren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren

4 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1 VergoedingsChecker.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van haar diensten.

4.2 De inhoud (inclusief informatie van derden, zorgverzekeraars, aanvullende pakketten, alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) van de website en de app die VergoedingsChecker.nl gebruikt om haar diensten kenbaar te maken zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VergoedingsChecker.nl en haar partners kunnen echter geen enkele garantie geven met betrekking tot juistheid, de aard of de inhoud van de informatie en het aanbod. VergoedingsChecker.nl noch haar partners zijn aansprakelijk voor de inhoud of de onjuistheden/onvolkomenheden van door Gebruiker of derden geplaatste informatie. Beslissingen die Gebruiker neemt op basis van informatie en checken van de vergoedingen op de site van Vergoedingschecker.nl of de App op de site van de aangesloten klinieken zijn geheel voor eigen rekening en risico.

4.3 De uitslagen van de check (dekking of geen dekking) zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VergoedingsChecker.nl en haar partners kunnen echter geen enkele garantie geven met betrekking tot juistheid. VergoedingsChecker.nl noch haar partners zijn aansprakelijk voor de inhoud of de onjuistheden/onvolkomenheden van deze geplaatste informatie. Beslissingen die bezoeker neemt op basis van informatie en checken van de vergoedingen op de site van Vergoedingschecker.nl of de App op de site van de aangesloten klinieken zijn geheel voor eigen rekening en risico.

4.4. Gebruiker is verplicht volgens de voorwaarden van de verzekeraars te handelen na zien van de uitslag op de site van VergoedingsChecker.nl. Mochten er bepaalde eisen verbonden zijn aan het krijgen van vergoeding zoals verwijsbrief van een (huis)arts, is Gebruiker zelf voor verantwoordelijk en moet dit vooraf met de behandelaar bespreken en in de polisvoorwaarden van de verzekeraar nagaan. VergoedingsChecker.nl noch haar partners zijn aansprakelijk als bepaalde behandelingen na uitslag van de check alsnog tot geen vergoeding kan leiden.

4.5 VergoedingsChecker.nl spant zich in om onrechtmatige/onjuiste informatie te (doen) verwijderen en ontoegankelijk maken waar mogelijk.

4.6 VergoedingsChecker.nl en haar partners zijn voor de instandhouding van de website en diensten afhankelijk van technische hulpmiddelen en diensten van derden. VergoedingsChecker.nl noch haar partners hebben controle op de bedrijfsvoering van deze derden en bieden daarom geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van haar website(s) en diensten. VergoedingsChecker.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele schade die uit technische problemen kan ontstaan.

4.7 Indien het gebruik van de website en/of diensten van VergoedingsChecker.nl in een bepaald land gedeeltelijk of geheel illegaal is, kan VergoedingsChecker.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de problemen en/of schade die hieruit voortvloeit. De Gebruiker draagt volledige verantwoordelijkheid voor het handelen in overeenstemming met plaatselijke regelgeving.

4.8 VergoedingsChecker.nl en haar partners zijn niet aansprakelijk voor voornoemde redenen en andere geschillen, boetes, fraude, onrechtmatigheden/onregelmatigheden en de eventuele schade die Gebruiker of derden lijden als gevolg van het gebruik van de website, de app en/of diensten van VergoedingsChecker.nl. 

5 Privacy

In het kader van haar dienstverlening en de producten die VergoedingsChecker.nl aanbiedt, verwerkt zij persoonsgegevens. VergoedingsChecker.nl verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het goed functioneren van de dienstverlening van VergoedingsChecker.nl. Voor verdere informatie zie onze Privacybeleid

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VergoedingsChecker.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan Rechtbank Rotterdam.

VergoedingsChecker.nl || 2020 || Algemene Voorwaarden |